Vedtægter

Foreningen The Scandinavian Delegation of Family Physicians


§ 1. Navn.
Foreningens navn er The Scandinavian Delegation of Family Physicians. Foreningens mailadresse er Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

§ 2. Hjemsted.
Foreningens hjemmeside er www.scandinaviandelegation.dk

§ 3. Formål.
The Scandinavian Delegation of Family Physicians har til formål at:
Tilbyde sundhedsfaglig  efteruddannelse hovedsageligt baseret pa Wonca’s og andre lægeforeningers konferencer og/eller kurser.
Sikre kursisterne kontakt med lokale kolleger, studerende og andre sundhedspersoner under kongresopholdet.
Bibringe kursisterne forståelse for den politiske, kulturelle og udviklingsmæssige kontekst for værtslandenes sundhedsvæsen.

§ 4. Medlemmer.
Foreningen henvender sig til læger i den primære sundhedssektor.

§ 5. Indmeldelse i foreningen.
Foreningens konferencerejser udbydes alene til foreningens medlemmer. Personer, som ønsker at deltage i foreningens kongrestilbud, skal således være medlemmer af foreningen. Personer, som ikke deltager i foreningens undervisnings tilbud, kan melde sig ind i foreningen ved indbetaling af årskontingent.

§ 6. Kontingent.
Medlemskontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen. Kontingentet er ved foreningens stiftelse fastsat til 100 kroner for et kalenderår.
Medlemmer, der deltager i en kongresrejse, betaler et momsfrit gebyr, som dækker deltagelse i rejsen. Ved deltagelse i rejsen frigøres man for indbetaling af årskontingent

§ 7. Udmeldelse og eksklusion.
Udmeldelse af foreningen kan finde sted med mindst 1 måneds varsel.

§ 8. Foreningens ledelse.
Til bestyrelsen vælges mindst 2 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. Formand for bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en funktionsperiode pa 2 år.

§ 9. Regnskab.
Foreningens regnskabsår  følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor og skal godkendes på den efterfølgende generalforsamling.

§ 10. Tegning og hæftelse.
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og yderligere ét bestyrelsesmedlem. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.

§ 11. Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen bekendtgøres på foreningens hjemmeside med en frist på mindst 3 uger og afholdes en gang årligt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. Afstemning ved fuldmagt accepteres ikke.
Forslag til dagsordenens punkter skal være formanden i hænde senest 2 uger før mødet. Dagsordenen meddeles på foreningens hjemmeside senest ugen før generalforsamlingen finder sted.
Der kan kun stemmes/træffes beslutninger om punkter, der er anført på den udsendte dagsorden.

§ 12. Vedtægtsændringer.
For at vedtægtsændringer kan gennemføres skal 2/3 af de afgivne stemmer være for forslaget.

§ 13. Foreningens opløsning.
Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en generalforsamling. Der kræves mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer. Hvis der ved opløsningen af foreningen resterer en formue, skal denne gå til et velgørende sundhedsprojekt i et udviklingsland.

TSDFP-logo

 

Følg os på facebook

Facebook New Logo 2015.svg